Умови та правила

надання послуг (Публічний договір)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Фізична особа-підприємець – Колесник Олена Олександрівна, що діє на підставі  ст. 42 Конституції України, Глави 5 Цивільного кодексу України, Глави 13 Господарського кодексу України, зареєстрована Дарницькою районною державною адміністрацією у м. Києві від 16.06.2016 р. № 2 065 000 0000 042757, іменована надалі «Виконавець», керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, публічно пропонує широкому і необмеженому колу осіб можливість отримання послуг з написання, аудиту, редагуванню або перекладу текстів і передання результатів надання послуг Замовнику, для чого публікує ці Умови та Правила надання послуг (надалі – Умови та Правила та/або Публічний договір).

1.1. Замовник, ухвалюючи умови цього Публічного договору, погоджується, що під час виконання цього Публічного договору Виконавець діє як незалежний підрядник згідно з чинним цивільним законодавством України та в жодному разі не може розглядатись як найманий працівник Замовника або його агент.

1.2. Для надання послуг (виконання робіт) у межах дії цього Письмового договору Замовник надає Виконавцеві Завдання (письмово заповнюючи Форму Замовлення, яка закріплена Додатком № 2 до цього Публічного договору або відповідну форму на сайті Виконавця), які містять перелік, обсяги, строки та порядок надання послуг (виконання робіт). Завдання надані Замовником письмово стають невіддільною частиною даного Договору.

1.3. Замовник забезпечує Виконавця всією інформацією, необхідною для надання послуг (виконання робіт) за цим Публічним договором. У разі затримки у наданні Замовником додаткової інформації для виконання Завдання, строк виконання Завдання відповідно збільшується на такий час затримки.

2. ЦІНА ПОСЛУГ (РОБІТ) ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКіВ

2.1. Загальна ціна цього Публічного договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг (виконаних робіт), відповідно до підписаних Замовником Завдань та підписаних Сторонами Актів приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт) за цим Публічним договором протягом строку його дії.

2.2. Ціна кожної з типових послуг, а також умови оплати визначаються відповідно до Тарифу, закріпленому Додатком № 1 до цього Публічного договору, або містяться на сайті Виконавця і підтверджуються в ході листування за допомогою електронних засобів зв’язку. Узгоджена ціна не підлягає перегляду в разі точного дотримання умов договору. В будь-якому разі остаточний розрахунок за надану Виконавцем послугу здійснюєтсья Замовником не пізніше трьох робочих днів після її надання.

2.3. Замовник здійснює оплату за цим Публічним договором шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з дня підписання Сторонами відповідного Акту приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт), якщо інший порядок не визначено у відповідному Завданні. Фактична вартість послуг (робіт), що підлягає оплаті за відповідним Актом приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт), визначається Сторонами в цьому Акті.

2.4. Розрахунки між Сторонами здійснюються виключно в національній валюті України.

2.5. У випадку встановлення Замовником додаткових вимог до послуги, які збільшують її обсяг в порівнянні з Завданням, Виконавець може вимагати від Замовника додаткової оплати не обумовленої раніше роботи.

2.6. Виконавець може встановлювати додаткові надбавки до основної ціни роботи за терміновість виконання Завдання, роботу у вихідні дні.

3. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ (РОБІТ)

3.1. Виконавець надає послуги (виконує роботи) Замовнику на свій ризик особисто або з залученням інших Виконавців. При цьому відповідальність за роботу інших Виконавців бере на себе.

3.2. Замовник формує тематичне завдання Виконавцю, залишаючи заявку на сайті і заповнюючи бриф на відповідний вид тексту, погоджує ціну і терміни з Виконавцем, за необхідністю здійснює повну або часткову передоплату послуги.

3.3. Виконавець може вимагати додаткову інформацію за темою Завдання, яку Замовник має надати протягом двох робочих днів після отримання запиту. Після цього Виконавець приступає до підготовки тексту і направляє його Замовнику в обумовлений термін.

3.4. Протягом чотирьох днів після отримання тексту Замовник переглядає його і направляє Виконавцю правки і зауваження. Виконавець зобов’язаний внести відповідні правки протягом трьох робочих днів для окремої статті, для інших Завдань строк визначається в індивідуальному порядку. Далі текст направляється Замовнику для повторного узгодження або приймання. Нові правки Замовник може пропонувати до двох разів для одного Завдання, при цьому до кожного етапу узгодження застосовуються попередні домовленості про терміни.

3.5. У разі недотримання Замовником термінів, відведених для внесення виправлень  текст, Виконавець також звільняється від зобов’язань за строками доопрацювання текстів, продовжуючи роботу в будь-який час. Якщо ці обставини призвели до порушення термінів договору, то, за узгодженим вибором сторін, терміни подовжуються або Публічний договір вважається припиненим. При цьому виконавець отримує оплату за фактично виконану роботу, а невикористані кошти повертає Замовнику.

3.6. З метою підтвердження факту надання послуг (виконання робіт) Виконавцем в цілому або виконання конкретного етапу на певну дату Сторони складають відповідний Акт приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт), що є достатньою підставою для здійснення розрахунків з Виконавцем.

3.7. Виконавець надає Замовникові два екземпляри підписаного Акту приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт) протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення надання послуг (виконання робіт) в цілому або закінчення виконання конкретного етапу згідно з Завданням.

3.8. Замовник зобов’язується підписати надані Виконавцем два екземпляри Акту приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт) не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту надання їх оригіналів Замовникові і у вищезазначений строк надати один підписаний екземпляр Акту приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт) Виконавцеві або надати у вищезазначений строк мотивовану відмову від підписання цього Акту.

У випадку мотивованої відмови Замовника від підписання Акту Сторони в строк не пізніше двох робочих днів з дати одержання Виконавцем мотивованої відмови Замовника підписують протокол, який містить перелік недоліків в результатах послуг і строки їх усунення. Виконавець зобов’язаний власним коштом усунути такі недоліки у вказаний Замовником строк. Приймання послуг (робіт) та підписання відповідного Акту приймання-передавання наданих послуг (виконаних робіт) Замовником здійснюється після усунення всіх недоліків.

У випадку наявності у Замовника зауважень щодо відповідності наданих послуг (виконаних робіт) Завданню, Замовник має право не приймати та не оплачувати їх до повного усунення Виконавцем недоліків.

3.9. У разі неможливості виконання Договору (повного або часткового), що виникла з вини Замовника, послуги підлягають оплаті в повному обсязі.

3.10. Замовник може відмовитися від оплати послуги та має право на повернення Виконавцем попередньої оплати в разі недотримання Виконавцем обумовлених термінів надання послуги за умови своєчасного надання інформації Виконавцю та дотримання термінів узгодження текстів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Замовник зобов’язаний:

4.1.1. Своєчасно приймати за Актами приймання-передавання надані послуги (виконані роботи) від Виконавця, які відповідають умовам цього Договору;

4.1.2. Своєчасно сплачувати надані Виконавцем послуги (виконані роботи) у розмірі та в строки, передбачені даним Договором, за умови надання Виконавцем послуг (виконанням робіт) відповідно до вимог, зазначених сторонами в Завданні;

4.1.3. Протягом дії Договору надавати Виконавцю повну та достовірну інформацію (вихідні дані) відповідно до бажаних результатів послуг. У випадку отримання від Виконавця запитів на отримання додаткової інформації чи матеріалів, необхідних Виконавцю для належного виконання Завдання, в найкоротші можливі строки надавати Виконавцеві запитувану інформацію чи матеріали.

4.2. Замовник має право:

4.2.1. Контролювати хід виконання та/або відповідність надання послуг (виконання робіт) Завданню Виконавцем. При цьому Замовник має право доручати проведення такого контролю третій Стороні, завчасно попередивши про це Виконавця;

4.2.2. На власний розсуд, без отримання будь-яких додаткових дозволів чи узгоджень із Виконавцем, користуватись майновими правами на Твір, створений Виконавцем у межах цього Договору, в тому числі передавати у власність або тимчасове користування будь-яким третім особам з дотриманням вимог комерційної таємниці та конфіденційності;

4.2.3. Відмовитися від виконання цього Договору без обґрунтування причин за умови оплати Виконавцю фактично понесених ним збитків (витрат), зважаючи на обсяг виконаних робіт, а також відшкодування суми неотриманих доходів (упущеної вигоди). У разі відмови Замовником від виконання цього Договору Замовник зобов’язується завчасно сповістити про це Виконавця за допомогою технічних засобів зв’язку (мережі Інтернет, електронної пошти) з ​​повідомленням Виконавця по телефону. Відшкодування Замовником Виконавцю фактично понесених витрат (відповідно до обсягу виконаних робіт) здійснюється не пізніше одного дня після повідомлення Виконавця.

4.3. Обов’язки Виконавця:

4.3.1. Своєчасно та на висококваліфікованому рівні надати Замовнику послуги (виконати роботи), визначені цим Договором та зазначені у відповідних Завданнях;

4.3.2. У разі неможливості виконання цього Договору Виконавцем він зобов’язується сповістити про це Замовника за допомогою технічних засобів зв’язку в той самий робочий день, коли ця неможливість була виявлена;

4.3.3. Не використовувати результати надання послуг (виконання робіт) за даним Договором, у тому числі, але не обмежуючись: об’єкти інтелектуальної власності, отримані (створені) під час виконання даного Договору, у власних цілях та/або у цілях третіх осіб;

4.3.4. Під час створення об’єкта інтелектуальної власності не використовувати без попередньої письмової згоди Замовника будь-які об’єкти правової охорони, на які авторське (у тому числі виключне) право йому не належить. Умови використання прав інтелектуальної власності третіх осіб узгоджуватимуться Сторонами у Додаткових угодах до Договору. У випадку висунення з боку третіх осіб претензій щодо неправомірного використання Виконавцем об’єктів інтелектуальної власності (авторські чи суміжні права) самостійно вирішувати такі спори з третіми особами;

4.3.5. На вимогу Замовника інформувати щодо поточного стану надання послуг (виконання робіт) у терміни та способами, встановленими Замовником (телефоном, факсом, за допомогою електронної пошти тощо).

4.4. Виконавець має право:

4.4.1. Запитувати у Замовника необхідну для надання послуг (виконання робіт) у межах цього Договору інформацію, при цьому Замовник має право відмовити Виконавцеві в наданні такої інформації з метою збереження конфіденційної інформації своїх клієнтів та/або партнерів. У випадку неможливості надання послуг (виконання робіт) через ненадання зазначеної інформації Виконавець негайно повинен повідомити про це Замовника;

4.4.2. Самостійно визначати місце надання послуг (виконання робіт);

4.4.3. Відмовитися від виконання цього Договору або окремого Завдання в разі невиконання Замовником зобов’язань з оплати послуги або надання інформації. В останньому випадку Замовнику повертається сплачена ним сума за вирахуванням фактично понесених Виконавцем збитків (витрат), зважаючи на обсяг виконаних робіт, суми неодержаних доходів (упущеної вигоди);

4.4.4. Вимагати оплати наданих послуг (виконаних робіт) відповідно до умов даного Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, якщо інше не зазначено у відповідних додаткових угодах до цього Договору.

5.2. У разі підготовки тексту для розміщення на зовнішніх ресурсах Виконавець не несе відповідальність за відповідність тексту редакційним нормам ЗМІ або інтернет-порталу, якщо Замовник не попередив про такі вимоги. Подальше опрацювання такого тексту оцінюється як додаткова послуга.

5.3. У разі виникнення спорів з питань, передбачених цим Договором, Сторони вживатимуть усіх заходів до вирішення їх шляхом переговорів.

5.4. У разі неможливості вирішення вказаних спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до чинного законодавства України.

6. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1. Сторони домовились, що всі виключні майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, які будуть створені в процесі виконання Виконавцем даного Договору, у тому числі передбачені Цивільним Кодексом України, Законом України «Про авторське право і суміжні права», Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів (Паризького акту від 24.07.1971, зміненого 02.10.1979), Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року, а також іншими міжнародними нормативно-правовими актами, а саме:

– право на використання об’єкта інтелектуальної власності,

– виключне право дозволяти використовувати об’єкт інтелектуальної власності,

– виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання,

– а також інші права, які існують на сьогоднішній день або будуть існувати в майбутньому, належать Замовникові.

6.2. Виключне право на використання об’єкту інтелектуальної власності дозволяє Замовнику використовувати його в будь-якій формі і в будь-який спосіб та без будь-яких умов.

6.3. Спосіб і місце зазначення імені Виконавця на об’єкті інтелектуальної власності залишається на розсуд Замовника або іншого правовласника у випадку відступлення Замовником виключних прав. Замовник як правовласник має право використовувати знак охорони авторского права із зазначенням власного найменування.

6.4. Авторська винагорода за використання об’єктів інтелектуальної власності (результатів роботи) та передавання виключних майнових прав автора на них Замовнику врахована в розмірі оплати послуг (робіт). Замовник без попередньої згоди Виконавця має право вносити будь-які зміни до об’єкта інтелектуальної власності.

6.5. Володіння Замовником виключними майновими правами зберігає свою чинність протягом усього терміну дії авторського права на всіх територіях, включаючи всі країни світу.

6.6. Розроблені в процесі реалізації даного Договору Виконавцем ідеї, ноу-хау, методики й інша інформація, можуть у будь-який спосіб безстроково використовуватися Замовником у власній діяльності без будь-яких зобов’язань перед Виконавцем.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також під час виникнення інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – “Форс-Мажорні Обставини”).

7.2.  Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.

7.3.  У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.

7.4.  Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або Торгово-промисловою палатою України.

7.5.  Якщо Форс-мажорні обставини тривають довше шести місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Публічний договір, повернувши іншій Стороні все майно чи грошові кошти, що були наперед отримані для виконання цього Договору, до кінця строку його дії. При цьому жодна із Сторін не має права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків.

8. КОМУНІКАЦІЇ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

8.1. Сторони підтверджують, що вся інформація та матеріали, які надаються або використовуються Сторонами під час виконання Договору, не обтяжені авторськими правами третіх осіб і Сторона, яка її надає/використовує, має усі необхідні для цього дозволи та права.

8.2. У випадку, якщо надана Замовником Виконавцю інформація або матеріали є конфіденційними, а їх передача порушує права третіх осіб, у тому числі авторські права, Замовник несе повну відповідальність перед такими особами за спричинені передачею/використанням такої інформації або матеріалів збитки.

8.3. У випадку, якщо виявиться, що під час надання послуг Виконавець неправомірно використовував авторські права третіх осіб або іншим чином порушив права інтелектуальної власності третіх осіб, що призвело до претензій з боку таких осіб, Виконавець самостійно несе відповідальність перед такими особами за всі, спричинені такими порушеннями, збитки.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Виконавець може вносити зміни в Публічний договір в односторонньому порядку без згоди Замовника, за умови розміщення таких змін на своєму офіційному сайті та повідомленні Замовника про такі зміни засобами електронного зв’язку, зазначеними під час укладання Договору.

9.2. У разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження та реєстрації, контактів, банківських або інших реквізитів Сторони зобов’язані письмово сповістити про це одна одну протягом 3-х днів з моменту настання таких змін.

9.3. Після підписання Договору-Заяви про приєднання до умов та правил надання послуг (Публічного договору) всі попередні переговори щодо нього, листування, протокол щодо намірів та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, які так чи інакше стосуються Договору-Заяви, втрачають юридичну силу. У разі виникнення розбіжностей між цим Публічним договором та Договором-Заявою, положення Договору-Заяви на інформаційне обслуговування мають пріоритет.

9.4. Додаткові угоди та Додатки до Договору-Заяви є його невіддільною частиною і мають юридичну силу, у разі якщо вони викладені в письмовій формі та підписані сторонами.

9.5. Виконавець має право використовувати ЕЦП (електронний цифровий підпис) або факсимільне відтворення особистого підпису уповноваженої особи за допомогою механічного копіювання під час підписання Договору-Заяви, актів, рахунків, актів звірки взаєморозрахунків та інших документів, які складаються під час виконання цих Умов та правил надання послуг (Публічного договору).

9.6. Договір-Заява складається українською або російською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу – по примірнику кожній зі Сторін.

 

Реквізити виконавця:

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа підприємець –

Колесник Олена Олександрівна

Місцезнаходження: Україна, 03028, м. Київ,

пр-т. Науки, буд. 35, корп. 2, кв. 27

ІПН 3312108069

платник єдиного податку за ставкою 5%

п/р № ___________________ в

ПАТ «___________________»,

МФО __________

 

Додатки:

  1. ТАРИФИ ВИКОНАВЦЯ
  2. ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ